Процедура № 5746 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 03.12.2021 115,832.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38 от „Наредбата”, от временен склад от Пакет № 2203-1 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Пакет №2203-1 дб,цр,кгбр 229 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м. 618 куб.м. 73 куб.м. 1224 куб.м.