Процедура № 5749 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 02.12.2021 150,103.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38 от „Наредбата” в горски територии - държавна собственост, на Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 цр,бл,кгбр,мжд 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 2907 куб.м. 4 куб.м. 3039 куб.м.