slide

Документи | ДГС Звездец

Обявление
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Звездец
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН НА ТЪРГОВЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 115 ОТ ЗГ, ПРЕЗ 2022 Г. ОТ ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДГС Звездец
Информация, относно обема дървесина, който ще бъде предоставен на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ, през 2021 г. от ТП ДГС Звездец
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Звездец
Справка дърва за огрев за местно население 2020г.
Файл
Добавен
17.06.2020 / ДГС Звездец
Обявление по чл.38 от "НУРВДГТДОСПДНДГП"
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Звездец
Справка за обема дървесина за физически лица за 2018 г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Звездец
Резюме , във връзка със сертификацията на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
23.11.2017 / ДГС Звездец
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Звездец
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" СПЕЦИАЛИЗИРАН ДОКЛАД
Файл
Добавен
19.07.2017 / ДГС Звездец