slide

Гoрска сертификация | ДГС Звездец

Декларация за дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
20.04.2023 / ДГС Звездец
Резюме на мониторинга на индикаторите по принцип 8
Файл
Добавен
20.04.2023 / ДГС Звездец
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система- принцип 8
Файл
Добавен
20.04.2023 / ДГС Звездец
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Звездец
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Звездец
Доклад застрашени растителни видове
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Звездец
Доклад животински видове
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Звездец
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Звездец
Годишен план за сеч през 2023г
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Звездец
Предвидени мероприятия за 2022 г.
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДГС Звездец
Декларация за ангажимент
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДГС Звездец
Резюме индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Резюме идикатор 8.4.1
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Анализ принцип 5 - 6
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Анализ на положителните и отрицателни ефекти
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Доклад мониториг - животни
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Доклад монториг - растения
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Доклад минитиринг на ВКС за 2021 г.
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Звездец
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Звездец